خطوط رند

شماره سیم کارت اپراتور نوع سیم کارت وضعیت مرغوبیت قیمت(تومان)
۰۹۱۲ ۳۰۸ ۹۷ ۵۴ همراه اول دائمی صفر رند ۱,۲۸۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۵۸۰ ۱۹ ۵۶ همراه اول دائمی در حد صفر معمولی ۷۱۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۰۴۵۹ ۷۸۹ همراه اول دائمی صفر رند ۲۸۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۰ ۴۵۹ ۷۶۹ همراه اول دائمی صفر معمولی ۲۷۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۹۷۳ ۴۴ ۵۲ همراه اول دائمی صفر معمولی ۳۳۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۹۷۳ ۴۴ ۵۱ همراه اول دائمی صفر معمولی ۳۳۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۹۷۳ ۴۴ ۳۹ همراه اول دائمی صفر معمولی ۳۳۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۹۷۳ ۴۴ ۳۸ همراه اول دائمی صفر معمولی ۳۳۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۹۷۳ ۴۴ ۳۶ همراه اول دائمی صفر معمولی ۳۳۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۱۲۳ ۹ ۴۵۶ همراه اول دائمی کار کرده رند ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۸۰۰ ۵۶ ۶۰ همراه اول دائمی صفر رند ۱,۷۵۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۸۰۰ ۵۷ ۷۰ همراه اول دائمی صفر رند ۱,۷۵۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۷ ۴۴۴۴ ۵۲ همراه اول دائمی کار کرده رند ۲,۲۰۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۷۹۰ ۹۳ ۹۳ همراه اول دائمی در حد صفر رند ۴,۳۵۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۶۱۷ ۸۳ ۵۹ همراه اول دائمی کار کرده معمولی ۷۵۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۵۷۲ ۹۶ ۸۰ همراه اول دائمی در حد صفر معمولی ۸۵۰,۰۰۰
۰۹۱۲۴۸۷ ۳۵ ۸۴ همراه اول دائمی کار کرده معمولی ۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۳۷۳ ۸۵ ۰۹ همراه اول دائمی صفر معمولی ۱,۷۵۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۳۵۵ ۰۰ ۸۷ همراه اول دائمی کار کرده رند ۲,۳۵۰,۰۰۰
۰۹۱۲ ۳۰۰۰۰ ۲۶ همراه اول دائمی در حد صفر رند ۲۹,۵۰۰,۰۰۰